Privacy Policy

 1.  Bendrosios nuostatos.
  1.1. UAB “Personalo sprendimai” (toliau – “Bendrovė”) gerbdama savo klientų, įskaitant svetainės https://www.personalosprendimai.com/ (toliau – “Svetainė”) lankytojų (toliau – “Klientai”) teisę į privatumą, įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.
  1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius visų Bendrovės klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
  1.3. Naudodamiesi Bendrovės Svetaine ar paslaugomis, tuo suteikdami Bendrovei savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje, klientų sistemoje po šios politikos tekstu pažymi „varnelę”.
  1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – “Reglamentas”), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – “ADTAĮ”), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – “ERĮ”) ir kitų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų.
 2. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos.
  2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorių kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (tame tarpe Svetainės lankytojai), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.
  2.3. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
  2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
  2.6. Duomenų valdytojas – UAB “Personalo sprendimai” pagal LR įstatymus įsteigta bendrovė, įm. kodas 301162570, buveinės adresas Karaliaus Mindaugo pr. 64-43, LT-44351 Kaunas.
  2.7. Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
  2.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
 3. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?
  3.1. Bendrovė renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, siųsdami savo gyvenimo aprašymą Svetainėje esančia forma arba kitu būdu: vardas, pavardė, adresas, gimimo data, el. pašto adresas, telefono nr., amžius, lytis, nuotrauka, asmeninės savybės, įgūdžiai, išsilavinimas, esama ir buvusios darbovietės, darbovietėse užimtos pareigos, darbo patirtis, darbo stažas, užsienio kalbų žinios, kompiuterinės žinios, pomėgiai, informacija apie papildomus mokymus, elektroninių laiškų turinys, išsiuntimo/gavimo data, vertinimo rezultatai, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas. Jūsų asmens duomenys Bendrovės bus saugomi 5 (penkis) metus.
  3.2. Surinktus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, sutikdami su Slapukų naudojimu mūsų Svetainėje, Bendrovė ir toliau tvarko, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių. Apsilankius Bendrovės Svetainėje išsaugomi šie duomenys: apsilankymo laikai, naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainė, kurioje lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę ir pan. Šie duomenys Benrovės yra saugomi 50 mėnesių nuo Jūsų paskutinio apsilankymo Svetainėje. Duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.
 4. Kokiais tikslais yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
  4.1. Bendrovė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais:
  Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvertinti kandidatų atitikimą vykdomos atrankos kriterijams, ir pristatant kandidatą savo klientams – darbdaviams. Taip pat duomenys gali būti tvarkomi atsakant į kandidatų užduodamus klausimus arba komentarus bei analizuojant įmonės internetinio puslapio lankytojų elgesį (Google Analytics).
 5. Kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
  5.1. Bendrovė užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant anksčiau išvardintų tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
 6. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės.
  6.1. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu atranka@personalosprendimai.com; siunčiant paštu, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 64-43, LT-44351 Kaunas) tinkamai patvirtinus savo tapatybę:
  6.1.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,
  6.1.2. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis,
  6.1.3. reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys,
  6.1.4. reikalauti, kad Bendrovė ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:
  6.1.5. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  6.1.6. Jūs atšaukiate sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
  6.1.7. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  6.1.8. ir kitais Reglamente nustatytais pagrindais;
  6.1.9. reikalauti, kad Bendrovė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą;
  6.1.10. gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (taip pat turite teisę paprašyti Bendrovės perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui);
  6.1.11. nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).
  6.2. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/
  6.3. Daugiau apie duomenų subjekto teises, rasite https://www.personalosprendimai.com/duomenu-subjektu-teises.
 7. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais.
  7.1. Mes Jums siųsime aktualius Bendrovės turimus darbo pasiūlymus el. paštu ir / arba telefonu, tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi Reglamento nuostatomis.
  7.2. Šie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono nr.
  7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. https://www.personalosprendimai.com/atsisakymo-forma/.
 8. Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?
  8.1. Bendrovės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimų.
  8.2. Bendrovė gali pateikti Jūsų asmens duomenis:
  Duomenų valdytojams – mūsų klientams (darbdaviams), kurie formuoja atrankos užklausimus. Klientams bus perduodami asmens duomenys, numatyti tik šio sutikimo pagrindu.
  Duomenų tvarkytojams, kurie Bendrovei teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Bendrovės vardu ir Bendrovės ar Jūsų naudai – internetinės svetainės administratoriui ir IT administratorius.
  8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
  8.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
  8.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Bendrovės leidimo.
  8.6. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo, gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.
 9. Naudojami slapukai.
  9.1. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus:

  Slapukas

  Slapuko pavadinimas

  Duomenų tvarkymo tikslas

  Sukūrimo momentas

  Galiojimo laikas

  Naudojami duomenys

  Google Analytics“ slapukai

  GA

  Vartotojams atskirti

  Nuo vartotojo sutikimo

  50 mėnesių

  Trečiųjų šalių slapukai

 10. Svetainėje pateikiamos nuorodos.
  10.1. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.