Darbuotojų paieška ir atranka

Naujų darbuotojų priėmimas į darbą – rizikinga ir svarbi investicija. Tinkamo kandidato atranka iš organizacijos reikalauja didelių laiko ir piniginių sąnaudų. Siekdami sumažinti minėtas sąnaudas, klientui siūlome profesionalias atrankų metodikas, aukštą mūsų darbuotojų kompet...

Išorinis personalo vadovas

„Personalo sprendimai“ teikia išorinio personalo vadovo paslaugas, t.y. atlieka visas įmonei reikalingas personalo vadovo funkcijas. Dažniausiai dirbame su mažomis bei vidutinėmis įmonėmis. Mūsų paslauga yra finansiškai efektyvesnė, nei samdyti stiprų personalo vadovą. Mūsų klien...

Klientų aptarnavimo standartas

Klientų aptarnavimo standarto (KAS) paskirtis – nustatyti klientų aptarnavimo efektyvumą, nurodant darbuotojams, kaip aptarnauti klientus, kokie jų veiksmai būtini ir kokia turi būti tų veiksmų logiška seka. Apibrėžiami ir reikalavimai rezultatams. KAS tai ne tik reikalavimai darbuotoj...

Mokymų poreikio tyrimas

Organizacijoms reikalingi kompetentingi darbuotojai, todėl nuolat reikia palaikyti ir tobulinti jų kompetencijas, suteikti jiems visas reikiamas žinias ir įgūdžius įgyvendinant mokymų projektus. Prieš įgyvendinant mokymų projektus įmonėse svarbu atlikti mokymų poreikio tyrimą. Pagrin...

Įmonės kultūros tyrimas

Organizacijos kultūra atspindi organizacijos mąstyseną, patirtį ir vertybes. Ji yra nematerialusis turtas, kurį galima panaudoti siekiant sukurti konkurencingą strateginį pranašumą prieš kitas įmones bei pagerinti darbo rezultatus. Išsami organizacijos kultūros analizė leidžia supras...

Įmonės mikroklimato tyrimas

Visiems yra puikiausiai žinoma, jog kiekviena sistema yra tiek gera ir naudinga, kiek efektyvios yra ją sudarančios dalys. Svarbiausia organizacijos, kaip sistemos dalis, yra jos darbuotojai. Darbuotojų veiksmus ir elgesį tiesiogiai veikia organizacijos mikroklimatas, kuris yra apibūdinamas k...

Darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimas

Kiekvienas įmonės darbuotojas turi nuostatas darbo, karjeros bei organizacijos atžvilgiu. Jų pasitenkinimas ar nepasitenkinimas darbu daro tiesioginę įtaką darbo rezultatams, produktyvumui, organizaciniam mikroklimatui bei norui keisti darbdavį. Tyrimo tikslas – nustatyti darbuotojų moty...

Darbo laiko fotografijos tyrimas

Darbo laiko fotografijos tyrimas – tai tokia darbo matavimo metodika, kuri įvertina laiko dalį, kurią darbuotojas naudoja atlikti pavestas užduotis darbo metu. Šis tyrimas leidžia apskaičiuoti kiekvienos užduoties atlikimo trukmę, paskirstyti darbo laiką svarbiausioms, mažiau svarbioms...

Darbuotojų motyvavimo politika

Darbuotojų motyvavimo politika – tai aiški skatinimo sistema, kuri veikia darbuotojo elgesį siekiant organizacijos tikslų. Kurdami atlygio ir motyvacijos sistemas atsižvelgiame į konkrečios organizacijos situaciją, veiklos specifiką, darbuotojų lūkesčius, todėl sistemos kūrimas susi...

360º kompetencijų vertinimai

360 laipsnių grįžtamojo ryšio tyrimo tikslas – pagelbėti kiekvienam darbuotojui suvokti ir įvertinti savo darbines bei asmenines kompetencijas, papildomai pažvelgti į savo darbo aspektus siekiant profesinio tobulėjimo. Organizacija į darbuotojo kompetencijas pažvelgia jo vadovų, b...

Psichologiniai testai

Psichologinė kandidato analizė – tai papildoma informacija, kuri palengvina galutinio sprendimo priėmimą, pasirenkant tinkamiausią darbuotoją. Sertifikuoti mūsų įmonės vertintojai, atlieka išsamią psichologinę analizę, įvertinant ne tik kandidato asmenybę, bet ir atitikimą tam ti...

Metiniai vertinimo pokalbiai

Veiklos vertinimai yra būtini siekiant išsiaiškinti įmonės darbuotojų darbo kokybę ir ją gerinti. Jie atliekami kasmet visiems organizacijos darbuotojams. Kiekvienas darbuotojas yra vertinamas savo tiesioginio vadovo. Metiniai veiklos vertinimai leidžia suderinti lūkesčius ir siekius, pa...

Personalo dokumentų rengimas

Įmonės personalo dokumentų rengimas, tvarkymas bei atnaujinimas – tai svarbus ir atsakingas darbas, įpareigojantis realizuoti darbuotojo ir darbdavio santykių kokybės gerinimą, kurti bei vertinti darbuotojų skatinimo sistemas, užtikrinti darbuotojų patikimumą. Mes savo klientams ruoši...